دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۹/۰۴/۲۴

واحد حسابداری

واحد حسابداری پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

 

 

شرح وظایف سمت
 1.  پیگیری  و مکاتبه با معاونت توسعه دانشگاه جهت وصول اعتبارات تخصیص یافته
 2.  دریافت اعتبارات تخصیص یافته ، ثبت آن در قالب اعتبارات جاری ، اختصاصی ، عمرانی و سایر منابع
 3. نظارت بر نحوه هزینه کرد اعتبارات دریافتی در قالب فصل و برنامه های دستگاه مرکز هزینه
 4. بررسی اسناد صادره از سوی کارشناسان و امضاء اسناد جهت صدور چک و امضاءچکها
 5. گرفتن صورت مغایرت بانکی برای 4 حساب در ابتدای هر هفته و پیگیری و رفع مغایرتهای موجود
 6.   نظارت بر نحوه وصول درآمد های نقدی و غیر نقدی و پیگیری جهت دریافت از امور مالی دانشگاه
 7. سایر مکاتبات با دانشگاه و سایر ارگانهای دولتی مانند اداره مالیات - سازمان تامین اجتماعی - بانکهای عامل و غیره

سرپرست امور مالی

عزت اله نوروزی

 1.  ثبت اسناد کارپردازی سایر فصول مانند خرید تجهیزات مصرفی ، طرحهای پژوهشی و داراییهای ثابت
 2.  صدور چکهای کارپردازی ، شرکتهای و قراردادهای مرکز
 3. آماده نمودن اسناد از نظر فیزیکی ، شماره کردن جهت رسیدگی کارشناس دانشگاه
 4.   رفع واخواهی اسناد رسیدگی شده
 5. بایگانی اسناد
 6.  ارائه اظهار نامه های مالیاتی کسورات مالیات حق الزحمه

کارشناس مالی

مهدی هادی پور

 1.  نظارت بر صندوق داران کلینیکهای دیابت 1 و 2
 2.  گرفتن گزارش صندوق ها و گزارش پوز ها و مطابقت آنها با همدیگر و ثبت هفتگی درآمد نقدی
 3.   جمع آوری نسخ بیمه ای کلینیکها و تهیه دیسکت مربوطه و ارائه به سازمانهای بیمه گر
 4. پیگیری جهت وصول درآمد های غیر نقدی از سازمانهای بیمه گر
 5.   تهیه لیست کارانه پژشکان و کارکنان مطابق آیین نامه و بخشنامه های صادره
 6.   بایگانی اسناد و قبوض درآمدی بر طبق ماه و مرکز

کارشناس مسئول درآمد

سمیه محمدقلی

 1. نگهداری آمار کارکنان حقوق بگیر رسمی و پیمانی و هیئت علمی و قراردادی و طرحی و رزیدنت ها
 2. تهیه لیستهای حقوق و مزایا ، اضافه کار و سایر پرداختهای کارکنان به تفکیک نوع استخدام ارائه به مسئول رسیدگی دانشگاه
 3.  برقراری حقوق کارکنان تازه استخدام یا انتقالی ورودی و قطع حقوق کارکنان خروجی
 4.  تهیه دیسکت و لیستهای بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی و ارائه آن به سازمانهای مربوطه به صورت ماهیانه
 5.  صدور اسناد شناسائی و پرداخت در سیستم حسابداری تعهدی و صدور چکهای کسورات حقوق در قلب فصل اول و ششم
 6. رفتن به ادارات مختلف جهت ارائه چک کسورات حقوق

کارشناس دریافت و پرداخت

سارا زاهد