دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   -

فرم ها - دوره دکترای پژوهشی

فرایند ها

>* فلوچارت پذیرش دانشجوي دکتري تخصصی پژوهشی >* فرایند تصویب پروپوزال و پایان نامه >* فرایند فراغت از تحصیل

فرم های روند تصویب پایان نامه تا دفاع

>* فرم تعیین استاد راهنمای دوم >* فرم تعیین استاد مشاور >* فرم های روند تصویب عنوان پروپوزال تا دفاع پایان نامه >* فرمت پروپوزال >* فرم تعیین وقت جلسه دفاع از پروپوزال >* فرمت پایان نامه >* فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما >* فرم تعیین وقت جلسه دفاع نهایی >* فرم اظهار نظر ناظرین محترم جهت دفاع نهایی

فرم های راهنمای دانشجو

>* فرم انتخاب واحد >* فرم درخواست فرصت تحصیلی اضافی >* فرم درخواست تمدید کمک هزینه تحصیلی >* فرایند گذراندن بخشی از دوران تحصیل در خارج از کشور >* فرم های مربوط به فرصمت مطالعاتی خارج از کشور >* فرایند شرکت در کارگاه های آموزشی >* فرم درخواست هزینه شرکت در کارگاه آموزشی انفرادي >* فرم درخواست مهمان >* فرم درخواست مرخصی >* تعهدنامه عام دکتری تخصصی پژوهشی >* فرم تعهد محضری جهت مأموریت آموزشی (اعضای غیر هیأت علمی) >* فرم های راهنمای دانشجو : >>* فرم گزارش کارورزی >>* مدارک لازم جهت فراغت از تحصیل >>* چک لیست تحویل پایان نامه