صفحات سایت / نوآوری

   -

پیام ریاست

در جهان امروز نوع جديدي از رتبه بندي و طبقه بندي براي تعيين جايگاه دانشگاه ها، شركت ها و بخش هاي صنعتي براساس توانايي نوآوري مورد توجه قرار گرفته است. مفهوم نوآوري از دانايي جدايي‌ناپذير است. نوآوري، فعاليتي است كه از سرمايه دانايي به عنوان ورودي استفاده مي‌كند، اما بر آن مي‌افزايد و دانايي را در جايگاهي بالاتر قرار مي‌دهد. فرايندهاي نوآوري، فعاليت‌هايي مبتني بر اطلاعات به شمار مي‌روند كه از طريق يادگيري مستمر، دانايي مي‌آفرينند. يكي از چالش هاي جدي كشور، تكميل و تسهيل زنجيره خلاقيت و تبديل ايده هاي بديع به نوآوري است . در اين رابطه آنچه از اهميت ويژه اي برخوردار است، چگونگي تأثيرپذيري و تأثيرگذاري دانشگاه، شر كت ها، صنعت و دولت بر يكديگر در جهت توسعه نوآوري دانشي و رشد اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي براساس چشم انداز 20 ساله كشور مي باشد. بديهي است كه لازمه اين امر، بازبيني فرايند هاي موجود و تعريف فرايند هاي جديدي است كه همكاري دانشگاه و بخش هاي تجاري، صنعتي را طلب مي كند. بدين منظور ستاد نوآوري دانشگاه علوم پزشكي تهران به منظور توسعه فضای نوآوری در سطح دانشگاه نسبت به برگزاری روز نوآوری برنامه ریزی و اقدام نموده است. اميد است با برگزاری این روز شرایط لازم برای اطلاع رسانی در خصوص قابلیت های علمی،فنآوری واجرایی،توسعه شبکه های موصوعی نوآوری و ساماندهي ظرفيت هاي قابل توجهي كه در دانشگاه و نهاد هاي خارج از دانشگاه وجود دارد،فراهم گردد. دکتر باقر لاریجانی