دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   -

فرم پرسشنامه مشخصات برنامه هاي حضوري آموزش مداوم

فرم پرسشنامه مشخصات برنامه هاي حضوري آموزش مداوم

فایل پرسشنامه مشخصات برنامه های حضوری آموزش مداوم 1- عنوان برنامه (رديف 1) : در رديف يك فرم منحصراً نوع و عنوان برنامه ذكر گردد و از ذكر گروه هدف در عنوان برنامه خودداري شود ( مانند : كنفرانس هپاتيت ، كه كنفرانس ، نوع برنامه و هپاتيت ، عنوان برنامه مي باشد ). 1-1- در صورت بين المللي بودن برنامه ، ضمن ذكر آن در عنوان برنامه ، مجوز بين المللي بودن آن از مرجع ذيصلاح با رونوشت مجوز به همراه ساير مدارك مربوطه به اداره كل آموزش مداوم ارسال شود . 2-1- در برنامه هاي مدون منحصراً عناوين تدوين شده و مصوب ، در عنوان برنامه لحاظ شوند . 2- سازمان برگزاركننده برنامه ( رديف 2) : سازمان برگزاركننده برنامه ، منحصراً مركز صادر كننده مجوز مي باشد . لذا به هنگام تكميل رديف 2 در فرم پرسشنامه مورد فوق لحاظ گردد . 1-2 – مركز مجري درصورت داشتن همكار در برگزاري برنامه ، مي توانند پس از تكميل رديف 18 فرم پرسشنامه توسط مركز همكار مصوب و مجاز برگزاركننده برنامه هاي آموزش مداوم (منجمله دانشگاه هاي علوم پزشكي ، مراكز تحقيقاتي و ... ) ، نام آن مركز را به عنوان همكار در قسمت سازمان برگزاركننده ( رديف 2 ) به دنبال نام مركز مجري درج نمايند ( به عنوان نمونه سازمان نظام پزشكي .... با همكاري دانشگاه علوم پزشكي ... ) . 2-2 - ذكر شهر محل برگزاري و آدرس محل برگزاري و همچنين ظرفيت سالن در رديف ذكر شده درج شود . 3– تاريخ برگزاري (رديف 3) : تاريخ دقيق برنامه با ذكر روز/ ماه / سال ( مثال : 8/12/89) در فرم پرسشنامه ذكر شود و تاريخ آن با برنامه تفصيلي و همچنين مجوز صادر شده مطابقت داشته باشد لازم بذكر است جهت ثبت تاريخ برگزاري كنفرانسهاي ماهيانه ( ادواري ) مي بايست اولين و آخرين تاريخ برگزاري برنامه در فرم درج گردد ( مثال : 1/2/89 لغايت 3/12/89 كه تاريخ اول ، اولين برنامه و تاريخ دوم ، آخرين برنامه مي باشد ) . 1-3- تاريخ اجراي برنامه با مطالعه كافي و در نظر گرفتن جميع شرايط و پيش بيني مشكلات احتمالي تعيين شود و از تغييرتاريخ پس از صدور مجوز حتي الامكان خودداري گردد و در صورت اجبار، جهت اطلاع رساني به موقع به مشمولين ، برنامه به حداقل 2 تا 3 ماه بعد موكول و باطلاع اداره كل آموزش مداوم رسانيده شود . 2-3- عدم اجراي برنامه هاي آموزش مداوم توسط آن مركز قبل از فرا رسيدن تاريخ برگزاري برنامه ، جهت لغو مجوز برنامه به اطلاع اداره كل آموزش مداوم رسانيده شود . 4- آيا قبلا ً اين برنامه يا مشابه آن برگزار شده است ؟ ( رديف 4 ) : با توجه به برنامه تكميل شود . 5- هدف كلي برنامه( رديف 5) : با توجه به برنامه تكميل شود . 6- اهداف اختصاصي اجراي برنامه ( رديف 6 ) : با توجه به برنامه تكميل شود . 7- اعضاء كميته علمي برنامه (رديف 7) : نام ، نام خانوادگي ، تخصص ، رتبه علمي و دانشگاه / سازمان محل كار اعضاء كميته علمي برنامه در رديف ياد شده ذكر شود . 1-7- منظور از رتبه علمي اعضاء كميته علمي برنامه ، مربي ، استاديار ، دانشيار و ..... مي باشد و نياز به درج پست اداري اعضاء مانند مسئول بهداشت ، معاون درمان و ... نمي باشد . 8- برنامه تفصيلي ( رديف 8) : در برنامه تفصيلي علاوه بر تاريخ برنامه ، ساعت ، عنوان سخنراني ، كارگاه ،ميزگرد و ... ، نام و نام خانوادگي و رشته تخصصي سخنرانان و اعضاء پانل ، كارگاه و... درج گردد . 1-8- در صورت ارائه برنامه به زباني غير از زبان فارسي ، برنامه به زبان فارسي نيز به اداره كل ارسال شود . 2-8- رشته و مقطع تحصيلي سخنرانان متناسب با گروه هدف و محتواي برنامه باشد (انتخاب سخنرانان با مقطع تحصيلي بالاتر جهت سخنراني براي گروههاي هدف همان مقطع تحصيلي و همچنين براي مقاطع تحصيلي پايين تر امكانپذير است . خواهشمند است در صورت امكان سخنرانان مقاطع تحصيلي پايين تر براي گروه هاي هدف با مقاطع تحصيلي بالاتر انتخاب نشوند) . 3-8- در صورتيكه قسمتي از برنامه بصورت مقاله ارائه مي گردد مي بايست ضمن ذكر ساعات ارائه مقالات ، محور مقالات نيز در برنامه درج شود و در چنين برنامه هايي موضوع سخنراني جامع ، سخنرانان و رشته تخصصي آنان ذكر شود . 9- برنامه به چه زباني ارائه ميگردد ( رديف 9 ) : در صورت ارائه برنامه به زباني به غير از زبان فارسي ، علاوه بر ذكر اسامي سخنرانان ، تخصص ، رتبه علمي و كشور سخنرانان خارجي ، ترجمه همزمان داشتن برنامه نيز ذكر گردد . 10- برنامه براي مشمولين چه رشته هايي تدوين شده است ( با ذكر درصد امتياز پيشنهادي ) ( رديف 10) : 1-10- گروههاي هدف با توجه به محتواي برنامه و حسب مورد هر برنامه با توجه به ليست مشمولين تعيين و با ذكر رشته و مقطع تحصيلي به تفكيك ( مانند دندانپزشكان عمومي ، كارشناسان ارشد دندانپزشكي ، دكترا ، كارشناسان ارشد وكارشناسان پرستاري ) در فرم درج گردد. 2-10 - با توجه باينكه برنامه هاي مدون جهت 17رشته ( پزشكان عمومي ، داروسازان ، دندانپزشكان ، ارتوپدي ، روانپزشكي ، جراحي عمومي ، راديولوژي ، كودكان ، علوم آزمايشگاهي ، بيهوشي ، بيماريهاي داخلي ، زنان و زايمان ، چشم پزشكي ، ارولوژي ، گوش و حلق و بيني ، پوست و پاتولوژي) ، طراحي و تدوين گرديده است . لذا ، گروه هاي هدف برنامه هاي مدون منحصراً مشمولين همان رشته ها مي باشند . لازم بذكر است در برخي از برنامه هاي تدوين شده ، گروه هاي هدف ديگري با توجه به كد برنامه ذكر شده ، كه امكان شركت آن گروه ها نيز در برنامه هاي ياد شده مقدور مي باشد ( مانند : برنامه مدون پاتولوژي قلب و عروق ويژه متخصصين پاتولوژي با كد 3309022 ، كه علاوه بر متخصصين رشته پاتولوژي ، متخصصين رشته داخلي ، قلب و جراحي قلب و عروق مي توانند در برنامه فوق شركت نمايند) . 3-10- گروههاي هدف با مطالعه كافي تعيين شود و از تعميم گروههاي مشمول پس از صدور مجوز حتي الامكان خودداري گردد و در صورت اجبار ، جهت اطلاع رساني به موقع به مشمولين جديد ، موضوع حداقل يك ماه قبل از برگزاري برنامه باطلاع اداره كل آموزش مداوم رسانيده شود . 4-10- درصد پيشنهادي امتياز به گروه هاي هدف برنامه مشخص شود . ( به عنوان نمونه 100% امتياز تعيين شده برنامه جهت پزشكان عمومي 80% درصد امتياز تعيين شده براي كارشناسان ارشد مامايي ، كارشناسان مامايي و 60% امتياز تعيين شده جهت دكترا ، كارشناسان ارشد و كارشناسان پرستاري ) . 11- تعداد تقريبي سخنرانان( رديف شماره 11) : ضمن مشخص نمودن تعداد تقريبي سخنرانان در رديف 11 ، از طراحي برنامه هاي آموزش مداوم با يك سخنران خودداري گردد ( تك سخنران بودن برنامه موجب كاهش كيفيت برنامه و كاهش امتياز برنامه خواهد شد) . 12- تعداد تقريبي شركت كنندگان (رديف 12) : محدوديت تعداد شركت كنندگان برنامه هاي مدون (100نفر) و كارگاه (30نفر) رعايت گردد . 13- مشخصات طراحي برنامه (رديف 13) : در صورت داشتن بررسي نياز ، منابع مورد استفاده مشخص و هر گونه نوآوري در برنامه و همچنين روش ارزشيابي ذكر شود . 14- حق ثبت نام پيشنهادي ( رديف 14) : 1-14- ميزان حق ثبت نام برنامه هاي حضوري آموزش مداوم ، بر اساس مصوبه بيست و ششمين جلسه شورايعالي آموزش مداوم جامعه پزشكي دريافت گردد . 15- آدرس دقيق براي ثبت نام و كسب اطلاعات بيشتر (رديف 15) : به جهت ثبت در واحد تقويم اداره كل واطلاع رساني دقيق به مشمولين ، آدرس دقيق ثبت نام و شماره تلفني كه امكان تماس را مهيا نمايد در رديف يادشده ، ضروري است . 16- مشخصات دبير علمي برنامه (رديف 16) : دبيران علمي برنامه هاي آموزش مداوم ( مفاد بخشنامه شماره 403100 / 6 / آمورخ 13/11/86 ) از اعضاء هيئت علمي انتخاب و رشته تخصصي آنان با عنوان و محتواي برنامه مرتبط باشد . 1-16- دبيران علمي برنامه هاي آموزش مداوم نمي توانند همتراز هيئت علمي باشند . 2-16- دبيران علمي برنامه هاي آموزش مداوم مي توانند شاغل و يا بازنشسته باشند . 3-16- از دبيران علمي متعدد ، جهت برنامه هاي متفاوت استفاده شود . 4-16- بر طبق مفاد بند 3 نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزش مداوم مصوبه سيزدهمين جلسه شورايعالي آموزش مداوم جامعه پزشكي ” دبير علمي برنامه مسئول نظارت بر محتوا و شيوه اجراي برنامه ، حضور و غياب و رعايت دستورالعمل ها مي باشد ” لذا با توجه به مسئوليتهاي دبير علمي ، امضاء دبيرعلمي برنامه در فرم پرسشنامه مشخصات برنامه الزامي مي باشد . 17- نام نام خانوادگي رئيس / معاون آموزشي ( مركز مجري) (رديف 17) : بر طبق ضوابط ، مركز مجري منحصراً آن مركز مي باشد و مي بايست رديف فوق توسط رئيس يا معاون آموزشي مركز مجري امضاء و مهر شود . 18- نام و نام خانوادگي رئيس/ معاون آموزشي دانشگاه / انجمن / ........ ( مركز همكار ) ( رديف 18) : در صورت داشتن مركز همكار در برگزاري برنامه هاي آَموزش مداوم ، رديف فوق توسط مراكز همكار كه مي بايست از مراكز مصوب و مجاز برگزاركننده برنامه هاي آموزش مداوم (رئيس/ معاون آموزشي دانشگاه / انجمن و ساير مراكز مجاز) باشند ، تكميل ، امضاء و مهر گردد.