پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

درباره گروه تحقیقاتی میکروبیوتا


میکروبیوتای بدن انسان اکوسیستمی فعال و پیچیده می باشد که از گونه های متفاوت میکرواورگانیسم های ساکن بر روی بدن یا داخل بدن تشیکل شده است. تعداد سلول های باکتریایی موجود در بدن ما حدود ده برابر سلول های بدن و ژنوم باکتریایی حدود چهارصد برابر ژنوم انسانی می باشد.


ادامه مطلب

 

معرفی وب سایت گروه تحقیقاتی میکروبیوتا

وب سایت گروه تحقیقاتی میکروبیوتا

این سایت با همکاری محققین پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكی تهران و مرکز تحقیقات میکروبیولوژی انستیتو پاستور ایران، با هدف معرفی و توسعه این دانش بین رشته ای در کشور راه اندازی شده است.

 

ماموریت و چشم انداز

ماموریت و چشم انداز

ماموریت و چشم انداز

حوزه های کاری

حوزه های کاری

صفحه ساینتومتریک COVID-19 در تارنمای Microbiomology

صفحه ساینتومتریک COVID-19 در تارنمای Microbiomology

صفحه اطلاعات مرتبط با COVID-19

صفحه اطلاعات مرتبط با COVID-19

 

لیست لینک های مفید