دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   -

about EMRI biosensor lab

آزمایشگاه بیوسنسور

آزمایشگاه بیوسنسورها از سال1388 فعالیت خود را در زمینه توسعه دانش، بومی سازی و کاربردی نمودن روشهای شناسایی و اندازه گیری آنالیتها با استفاده از عناصر و مواد زیستی و ریزموادها آغاز نموده است . این روشها می توانند علاوه بر کمک به امر پژوهش در ناشناخته های علوم زیستی و پزشکی و نیز مکانیسم برخی بیماریها و اختلالات، در امر تشخیص و درمان بیماریها و عوارض آنها و شناسایی علل و زمینه های به وجود آورنده آنها و نیز در سایر علوم مرتبط نظیر داروسازی، سامانه های پیشرفته دارورسانی و شناسایی داروهای جدید و ارزیابی فعالیت بیولوژیک آنها فعالیّت نماید. طراحی بیوسنسور ها در زمینه های مختلف علوم بیولوژی، پزشکی در دو دهه گذشته گسترش چشمگیری داشته است. هم جنین در سالهای اخیربا طراحی نانو زیست حسگرها ((Nanobiosensor حساسیت روشهای مورد اندازه گیری افزایش چشمگیری پیدا کرده است. بيوسنسور ها سیستمهای اندازه گیری بسیار دقیق، حساس و اختصاصی می باشند و وجود بیورسپتورهاي خاص علت ویژگیهای منحصر به فرد این سیستمهای اندازه گیری می باشد. در حقیقت اساس شناسایی وسنجش ترکیبات در این سیستمها، اتصال ویژه آنالیت مورد اندازه گیری به سنسور توسط بیورسپتورها میباشد. عناصر بیولوژیکی عامل اصلی گزینش در بیوسنسورها محسوب می شوند که شامل 1. آنزیم 2. آنتی بادی 3. گیرنده های سلولی 4. اسیدهای نوکلئیک DNA) یا RNA ) 5. میکرو ارگانیسم یا سلول کامل 6. بافت 7. گیرنده های سنتتیک میباشند.

عمده فعالیتهای تحقیقی در حال انجام این آزمایشگاه به شرح ذیل میباشد:

1. طراحی گلوکز سنسورهای غیر تهاجمی جهت استفاده بیماران دیابتی 2. طراحی بیوسنسورو نانوبیوسنسورهای آنزیمی به منظور اندازه گیری آنالیتها درمایعات بیولوزیک 3. طراحی ایمونو سنسور و نانو ایمونوسنسورها به منظور اندازه گیری آنالیتها درمایعات بیولوزیک 4. طراحی بیوسنسورهای هوشمند جهت درمان سرطان