دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۹/۰۲/۲۷

آموزش (پژوهش محور، آکادمی، عمومی)

ماموریت سازمانی : آموزش (پژوهش محور، آکادمی، عمومی)

فعالیتهای آموزشی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم به عنوان بزرگترین پژوهشگاه علوم پزشکی کشور، با بهره مندی از حضور اساتید بالینی و علوم پایه، بخش بستری، کلینیک، آزمایشگاههای مختلف تخصصی و فوق تخصصی، نقش بزرگی در ارائه آموزشهای بالینی و پژوهش محور در حوزه علوم غدد و متابولیسم دارد. این پژوهشگاه با قرار داشتن در میان 52 مرکز آموزش عالی سلامت در زمینه تربیت دانشجوی دکترای تخصصی، خدمات آموزشی متعددی را در قالبهای مختلف به دانشجویان و پژوهشگران ارائه می دهد. سیاستهای کلی پژوهشگاه در حوزه آموزش شامل موارد زیر است:

 

  • کیفی سازی مبتنی بر شواهد آموزشهای بالینی از مجرای توسعه آموزش پژوهی
  • ‹ کاربست نتایج پژوهش های داخلی از مجرای توسعه آموزشهای پژوهش محور
  • توانمندسـازی پژوهشـگران حوزه سلامت خصوصاحوزه غدد و متابولیسـم از مجرای توسـعه
  • آموزشهـای پژوهـش محـور و مهارتـی با تأکیـد بر خلق ثـروت دانش بنیـان و کارآفرینی ‹
  • تبادل دانش و تجربیات با مراکز معتبر داخلی و خارجی در خصوص آموزشهای پژوهش محور

 

برنامه اقدام در آموزش های پژوهش محور

 

آمـوزش هـای مهارت محــورشناســایی و تدویــن نقشــه فرآیندهای مرتبط

شناسایی حوزه های تخصصی و ظرفیتهای اعضای هیأت علمی و پژوهشگران به منظور انتقال و آموزش مهارتها

تدویـن و اجرایـی سـازی بسـته حمایـت از اعضـای هیأت علمی در ارائـه آموزشهـای مهارتـی

اسـتفاده از حداکثـر ظرفیـت پژوهشـگاه در ارائـه آموزشهای مهارتی

دوره پسا دکتری و فرصت مطالعاتی


شناسایی و تدوین نقشه فرآیندهای مرتبط

استفاده از حداکثر ظرفیت پژوهشگاه در جذب داوطلبان

تدویـن و پیـاده سـازی بسـته توانمندسـازی پژوهشـی بـا رویکـرد کارآفرینـی و پژوهـش محصـول محـور

تدویـن و پیـاده سـازی بسـته توانمندسـازی فنـی متناسـب بـا حیطه پژوهـش

تدوین و اجرای بسته بهره مندی از توان دانشجویان دوره

تدوین و پیاده سازی بسته حمایتی شرکت در همایشها و کنگره ها 

تشکیل و به روزرسانی پانل مدیریت فرآیندهای آموزشی

دوره دکترای تخصصی پژوهشی و پزشک پژوهشگر
 

شناسایی و تدوین نقشه فرآیندهای مرتبط 

تدویــن و پیــاده ســازی بســته توانمندســازی پژوهشــی بــا رویکــرد کارآفرینــی و پژوهــش محصــول محــور

تدویــن و پیــاده ســازی بســته توانمندسـازی فنـی متناسـب بـا حیطـه پژوهــش

 تدویــن و پیــاده ســازی بســته توانمندسـازی فنـی متناسـب بـا حیطـه پژوهــش

 تشکیل و به روزرسانی پانل مدیریت فرآیندهای آموزشی

 

برنامه اقدام در آموزش های بالینی

 


دستیاران تخصصی و فوق تخصصیشناسایی و تدوین نقشه فرآیندهای مرتبط نیل به جایگاه برتر در حیطه آموزش غدد و متابولیسم در حوزه دانشگاه

تدوین و پیاده سازی بسته ارتقای مهارتهای دانشی و بالینی در حوزه غدد و متابولیسم


تدوین و پیاده سازی بسته توانمندسازی پژوهشی


تدوین و پیاده سازی بسته حمایتی پایان نامه های تخصصی و فوق تخصصی


تشکیل و به روزرسانی پانل مدیریت فرآیندهای آموزشی


دانشجویان و کارورزان

 

شناسایی و تدوین نقشه فرآیندهای مرتبط

نیل به جایگاه برتر در حیطه آموزش غدد و متابولیسم در حوزه دانشگاه

تدوین و پیاده سازی بسته ارتقای مهارتهای بالینی در حوزه غدد و متابولیسم مبتنی بر پروتکلهای موجود با تأکید بر برنامه پزشک خانواده

تدوین و پیاده سازی بسته توانمندسازی پژوهشی

ایجاد دسترسی شبانه روزی به محتواهای آموزشی غدد و متابولیسم با بهره مندی از بستر فضای مجازی

تدوین و پیاده سازی بسته حمایتی پایان نامه های دانشجویی

تشکیل و به روزرسانی پانل مدیریت فرآیندهای آموزشی