پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

اعضاء و پرسنل / گروه اصلی

   -

حميده موسي‌پور

نام خانوادگی : دکتر حمیده موسي‌پور
درجه علمی : پژوهشگر
رشته تخصصی : پزشك عمومي - كارشناس ارشد آموزش پزشكي - دانشجوي دكتراي تخصصي پژوهش اخلاق پزشكي
مرتبه : 3