پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک


مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک زیر مجموعه پژوهشکده علوم سلولی و مولکولی غدد می باشد.


ادامه

 

خوش آمدید

آزمایشگاه ژنتیک

آزمایشگاه ژنتیک در سال 1382 با توجه به ضرورت و اهميت تمركز بر مطالعات سلولی و مولکولی در زمينه بيماريهاي غدد و متابوليسم راه‌اندازي گردید. در این آزمایشگاه مطالعات مولکولی در زمینه بیماری های غدد و متابولیسم شامل دیابت و چاقی با هدف یافتن موتاسیون های نادر در جمعیت ایرانی انجام می گیرد.

 

سایر موارد

 مقالات منتشر شده در سال 2019

مقالات منتشر شده در سال 2019

مقالات مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

گایدلاین های کنترل اختلالات متابولیک

گایدلاین های کنترل اختلالات متابولیک

این گایدلاین ها که توسط British Inherited Metabolic Disease Group تهیه شده،

بیماری های ذخیره گلیکوژن

بیماری های ذخیره گلیکوژن

 

اخبار و تازه ها