دانشگاه علوم پزشکی تهران

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۹/۰۴/۲۶

برگزاری نشست ادغام خدمات سلامت به سالمندان ساکن مراکز نگهداری

صاحبنظران حوزه سالمندی در نخستین نشست اغام خدمات سلامت به سالمندان ساکن مراکز نگهداری راه های بهبود ارائه خدمات سلامت را بررسی کردند.

نخستین نشست اغام خدمات سلامت به سالمندان ساکن مراکز نگهداری در نظام  مراقبت های بهداشتی اولیه  با حضور دکتر عظیمی رییس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، کارشناسان و متخصصان پزشکی سالمندی و همچنین  اعضا مرکز تحقیقات سلامت سالمندان پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم صبح روز چهارشنبه 25 تیرماه سال جاری در  محل پژوهشگاه برگزار شد.

در این نشست  پس از بررسی ابعاد گوناگون خدمات سلامت به سالمندان در کشور، مقرر شد چالش های نظام ارائه خدمات سلامت سالمندان در مراکز نگهداری بررسی شده و سپس انواع خدمات مورد نیاز به همراه شیوه ارائه خدمت، فرد خدمت دهنده و نظام آموزشی مرتبط، طراحی و برنامه ریزی شود.

گفتنی ست اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت سه برنامه اصلی ویژه سالمندان را در قالب طرح خدمات نوین سلامت تدوین كرده است.

این طرح در سه محور آموزشی شامل آموزش شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی ، ارائه مراقبت های ادغام یافته سالمندی و برنامه هایی برای تكریم سالمندان و افزایش آگاهی جامعه و مسئولین در خصوص اهمیت سلامتی این قشر می باشد.