پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

سخنرانی خانم دکتر امیدفر در جلسه انجمن غدد

موضوع سخنرانی: کاربرد بیوسنسورها در بیماریهای غدد

زمان: پنجشنبه 20/12/94 ساعت 9:30-8 مکان: پژوهشگاه علوم غدد، سالن دکتر باستان حق