پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

اعضاء و پرسنل / مدیریت

   ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

زهرا مرتضی بیگی

  • درجه علمی :مسئول دفتر مدیریت
  • رشته تخصصی : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی