پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

اعضاء و پرسنل / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۷/۰۹

دانشجویان گروه بیوسنسور و نانوبیوسنسور

نام و نام خانوادگی:

  •  آنیتا احمدی دانشجوی دکتری پژوهشی
  •  سارا سلیمانی دانشجوی دکتری پژوهشی
  •  رضا نائلی دانشجوی دکتری
  •  سعید نوروزی دانشجوی کارشناسی ارشد