پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

معرفی مرکز

مرکز تحقیقات سلامت سالمندان یک مرکز چند رشته ای(multidisciplinary) وابسته به پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران است که با همکاری آسایشگاه خیریه کهریزک با دریافت موافقت اصولی از وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی فعالیت خود را از سال 1391 آغاز کرده است.