پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

معرفی مرکز


بیماری های مزمن و صعب العلاج مشتمل بر فهرستی از بیماری های واگیر دار و غیرواگیر، از مهم ترین علل مرگ و میر و ناتوانی در کشورهای پیشرفته و درحال توسعه از جمله ایران هستند. علاوه بر این در بسیاری از این کشورها این بیماری ها روند صعودی داشته و هزینه های بسیار سنگینی بر جامعه و نظام سلامت تحمیل می کنند.


بیشتر بخوانید

 
 

No Title

کتاب جامع بیماری سارکوپنی توسط اعضای مرکز تحقیقات بیماری های مزمن و صعب العلاج منتشر شد.

کتاب جامع بیماری سارکوپنی توسط اعضای مرکز تحقیقات بیماری های مزمن و صعب العلاج منتشر شد.

کتاب جامع بیماری

کتاب مطالعات کاسپین 4 در 4 جلد منتشر شد.

کتاب مطالعات کاسپین 4 در 4 جلد منتشر شد.

برنامه کشوری استقرار

کتاب بیوپسی مایع "قطعات ژنی آزاد و سلول های توموری در گردش خون" توسط اعضای مرکز تحقیقات بیماری های مزمن و صعب العلاج منتشر شد.

کتاب بیوپسی مایع "قطعات ژنی آزاد و سلول های توموری در گردش خون" توسط اعضای مرکز تحقیقات بیماری های مزمن و صعب العلاج منتشر شد.

کتاب بیوپسی مایع "قطعات ژنی آزاد و سلول

کتاب مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران

کتاب مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران

کتاب مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع

 

No Title