EMRI

اعضاء و پرسنل / مدیریت

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۲

دکتر آزاده ابراهیم حبیبی

دکتر آزاده ابراهیم حبیبی

مسئول گروه و آزمایشگاه مدلسازی و شبیه سازی در علوم پزشکی

درجه علمی: استاد

رشته تخصصی: دکترای داروسازی _ Ph.D بیوشیمی