دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   -

نحوه درج وابستگی مراکز تحقیقاتی در مقالات و سایر محصولات پژوهشی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

نحوه درج وابستگی مراکز تحقیقاتی در مقالات و سایر محصولات پژوهشی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

قابل توجه مراکز و گروهای تحقیقاتی پژوهشگران و دانشجویان پژوهشگاه در درج وابستگی مقالات و سایر محصولات پژوهشی مراکز تحقیقاتی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم به نکات زیر توجه نمایید 1.به دنبال آدرس دهی به مراکز تحقیقات، ذکر ادرس پژوهشکده مربوطه و به دنبال آن آدرس دانشگاه ضروری است. 2.آدرس دهی به صورت کامل نوشته شده و از ذکر واژه های مخفف خودداری شود. 3.در صورتی که تنها یکی از نویسندگان مقاله، وابستگی علمی به پژوهشگاه دارد از آدرس دهی دوگانه استفاده شود. بدین صورت که آدرس اول مربوط به مرکز تحقیقات مربوطه و آدرس دوم EMRC را ذکر نماید. 4.در صورتی که تعداد نویسندگان وابسته به پژوهشگاه در یک مقاله بیش از یک نفر می باشد یکی از نویسندگان EMRCرا آدرس اول ذکر نمایند. 5.جهت پرهیز از هر گونه اشتباه در نگارش آدرس مقالات، به سایت معاونت پژوهشی پژوهشگاه بخش " آدرس ما در مقالات " مراجعه نمایید .

توجه

با توجه به اهمیت آدرس دهی صحیح خواهشمند است صفحه اول کلیه مقالات شامل عنوان و چکیده همراه با آدرس دهی نویسندگان را قبل از ارسال به مجلات، به آدرس ایمیل emrcpublication@gmail.com ارسال فرمایید. >* به دنبال آدرس دهی به مراکز تحقیقات، نام پژوهشکده مربوطه ضروری است. >* در ارزشیابی مراکز تحقیقاتی وابستگی نفر اول یا مولف مسئول مد نظر قرار می گیرد. >* در ارزشیابی نمایه های بین المللی درج وابستگی برای تمامی نویسندگان قابل محاسبه است. >* آدرس دهی به صورت کامل انجام شود و از ذکر واژه های مخفف خودداری شود. >* در صورتی که تنها یکی از نویسندگان مقاله از پژوهشگاه باشد، نویسنده مذکور می بایست از آدرس دهی دوگانه استفاده نماید بدین صورت که آدرس اول مربوط به مرکز تحقیقات مربوطه و آدرس دوم EMRC باشد. >* در صورت عدم استفاده از آدرس دهی دوگانه در صورتی که تنها یکی از نویسندگان مقاله از پژوهشگاه باشد ، ذکر آدرس EMRC الزامی است.

||نحوه درج وابستگی در مقالات فارسی: ||نام مرکز تحقیقات، نام پژوهشکده، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران نحوه درج وابستگی در مقالات انگلیسی: Research Center Name, ...................... Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

نمونه آدرس دهی: Dr Keshtkar1, 2 1. Osteoporosis Research Center, Endocrinology and Metabolism Clinical Sciences Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 2. Endocrinology and Metabolism Research Center, Endocrinology and Metabolism Clinical Sciences Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

پژوهشکده علوم سلولی - مولکولی غدد و متابولیسم

||مرکز تحقیقات بیوسنسور، پژوهشکده علوم سلولی- مولکولی غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران||Biosensor Research Center, Endocrinology and Metabolism Molecular -Cellular Sciences Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran ||مرکز تحقیقات اختلات متابولیک، پژوهشکده علوم سلولی- مولکولی غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران||Metabolic Disorders Research Center, Endocrinology and Metabolism Molecular -Cellular Sciences Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran ||مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی، پژوهشکده علوم سلولی- مولکولی غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران||Obesity and Eating Habits Research Center, Endocrinology and Metabolism Molecular -Cellular Sciences Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran ||مرکز تحقیقات متابولومیکس و ژنومیکس، پژوهشکده علوم سلولی-مولکولی غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران|| Metabolomics and genomics research center endocrinology and metabolism molecular- cellular sciences institute, Tehran university of medical sciences, Tehran, Iran ||مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی،پژوهشکده علوم سلولی- مولکولی غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران|| Cell therapy and regenerative medicine research center ,endocrinology and metabolism molecular cellular sciences institute, Tehran university of medical sciences, Tehran, Iran

پژوهشکده علوم جمعیتی غدد و متابولیسم

|!مرکز تحقیقات بیماری های مزمن و صعب العلاج، پژوهشکده علوم جمعیتی غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران||Chronic Diseases Research Center, Endocrinology and Metabolism Population Sciences Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran |!مرکز تحقیقات سلامت سالمندان، پژوهشکده علوم جمعیتی غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران||Elderly Health Research Center, Endocrinology and Metabolism Population Sciences Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran |!مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر، پژوهشکده علوم جمعیتی غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران||Non-Communicable Diseases Research Center, Endocrinology and Metabolism Population Sciences Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم

!!مرکز تحقیقات دیابت، پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران||Diabetes Research Center, Endocrinology and Metabolism Clinical Sciences Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran !!مرکز تحقیقات استئوپروز، پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران||Osteoporosis Research Center, Endocrinology and Metabolism Clinical Sciences Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran !!مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران||Endocrinology and Metabolism Research Center, Endocrinology and Metabolism Clinical Sciences Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran ||مرکز تحقیقات پزشکی فردی ، پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران|| Personalized Medicine Research Center, Endocrinology and Metabolism Clinical Sciences Institute ,Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran ||مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد، پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران||Evidence Based Medicine Research Center, Endocrinology and Metabolism Clinical Sciences Institute ,Tehran University of medical Sciences, Tehran, Iran