پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

صفحات سایت / آزمایشگاه

   ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

آزمایشگاه بیوشیمی تخصصی

معرفی آزمایشگاه بیوشیمی تخصصی:

 

بمنظور گسترش پژوهشهای بنیادین و کاربردی و همچنین ایجاد و تقویت ارتباطات بین رشته ای و ارائه راه حلهای مناسب تشخیصی و درماني، آزمایشکاه بیوشیمی تخصصی  در پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در سال 1385 تأ سیس گردیده و فعالیت های خود را در زمینه های مختلف ذیل آغاز نموده است : 


1.توليد آنتي‌بادي منوكلونال 

تولید آنتی بادی منوکلونال به روش نمایش فاژی(
Phage display technology) و فناوري امتزاج سلولي(Hybridoma) در این آزمایشگاه انجام می شود. نمايش پروتئين‌ها برروي سطح فاژ يك روش مطمئن براي انتخاب ژنهاي كميابي است كه كد كننده پروتئينها با فعاليت اتصالي هستند.


2. طراحی و تولید نانومواد های کونژوگه با آنتی بادی یا دارو با کاربردهای متنوع پزشکی

3. ايمونوشيمي و تکنولوژیهای وابسته به آن:

◊  ايمونواسي 
◊  ايمونوسيتوشيمي 
◊  طراحی تست‌‌هاي سريع 

ايمنوكروماتوگرافي تستي براساس آنتي‌بادي مي‌باشد و امروزه اغلب آنتي‌بادي نشاندار شده با كلوئيد طلا بكار مي‌رود. تست‌‌هاي سريع حساسيتي شبيه يا حتي بيشتر از كيت الايزا دارند. در اين تست‌ها از طريق چشم مي‌توان به وجود آناليت‌ با دقتي در حد نانوگرم در ميلي‌ليتر پي برد. طراحي روشي سريع، حساس و آسان براي اندازه‌گيري آنالیتها در نمونه های بیولوژیک مي‌تواند براي كنترل بيماران مفيد باشد. 

◊  تخلیص و شناسایی پروتئینها با استفاده از ستونهای ژل فیلتراسیون، تعویض یونی و كروماتوگرافي تمایلی

◊  کونژوگاسیون پروتئین- پروتئین، هاپتن- پروتئین و پپتید- پروتئین


4.کلونینگ و انتقال ژن به سلولهای پروکاریوتیک و یوکاریوتیک 

5. تخلیص
DNA ، تخلیص RNA، تهیه cDNA ، PCR ، Real-time PCR و ....

6. كشت سلول  

 

 

 

گردآوری: دکتر کبری امیدفر