پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

آزمایشگاه بیوالکتروشیمی

آزمایشگاه بیوالکتروشیمی پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم در اردیبهشت ماه سال 1388 تاسیس شد. هدف آزمایشگاه بیوالکتروشیمی استفاده از مفاهیم و روشهای الکتروشیمیایی برای مطالعه بنیادی یا کاربردی در زمینه علوم پزشکی است.
 

آزمایشگاه بیوالکتروشیمی

آزمایشگاه بیوالکتروشیمی EMRIپژوهشکده علوم غدد و متابولیسم در اردیبهشت ماه سال 1388 تاسیس شد. هدف آزمایشگاه بیوالکتروشیمی استفاده از مفاهیم و روشهای الکتروشیمیایی برای مطالعه بنیادی یا کاربردی در زمینه علوم پزشکی است.


 

 


 

 

بیوالکتروشیمی

بیوالکتروشیمی EMRIیکی از شاخه های علم الکتروشیمی است که به جنبه های الکتروشیمیایی فرایندهای بیولوژی و جنبه های بیولوژیکی علم الکتروشیمی می پردازد.


 
 

 

زمینه های فعالیت

اهم فعالیتهای آزمایشگاه بیوالکتروشیمی بشرح زیر است: EMRI
  • طراحی و ساخت سنسورهای الکتروشیمیایی برای اندازه گیری و ردیابی کاتیونها و آنیونهای زیستی 
  • طراحی و ساخت بیوسنسورهای الکتروشیمیایی برای اندازه گیری درشت مولکولهای زیستی مهم در حیطه اندوکرینولوژی 
  • طراحی و ساخت سنسورهای الکتروشیمیایی برای اندازه گیری داروها در فرمولاسیون دارویی 
  • مطالعات بیوفیزیکی برهمکنش درشت مولکولهای زیستی با یونها، مولکولها و داروها با استفاده از تکنیکهای الکتروشیمیایی و فلورسانس مولکولی