پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

سخن اول و آخر


شما چیزی جز تفکر خود نیستید. بله این گفته درست است


...

 
 
ریاست مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد

ریاست مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد

دکتر اکبر سلطانی ریاست مرکز پزشکی مبتنی

ریاست مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد

ریاست مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد

دکتر اکبر سلطانی ریاست مرکز پزشکی مبتنی

ریاست مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد

ریاست مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد

دکتر اکبر سلطانی ریاست مرکز پزشکی مبتنی

ریاست مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد

ریاست مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد

دکتر اکبر سلطانی ریاست مرکز پزشکی مبتنی