دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / بيونانوتکنولوژی

   -

اعضای بیونانوتکنولوژی

اعضا گروه بیونانوتکنولوژی

دکتر آرش حسین نژاد: دکترای ژنتیک؛ مدیر گروه؛ استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

Email: ahosseinnezhad@sina.tums.ac.ir

ژیلا مقبولی: دانشجوی دکترای ژنتیک

Email:zhilayas@yahoo.com

سلاله امام قلی پور: دانشجوی دکترای بیوشیمی بالینی

Email:solalehem@yahoo.com

خدیجه میرزایی: دانشجوی دکترای تغذیه

Email: Mirzaei_kh@razi.tums.ac.ir

دکتر سودابه اعلاتاب: پژوهشگر

Email:sudabehalatab@yahoo.com

دکتر علی طوطی: پژوهشگر

مهتاب خسروفر: کارشناس آزمایشگاه