دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

آزمایشگاه مدلسازی و پروتئین شیمی

تحقیقات بین رشته ای امروز به موضوعی متداول بدل شده است. در تعریف پروژه های تحقیقاتی آزمایشگاه مدلسازی و پروتئین شیمی نیز ارتباط بین این دو رشته در نظر گرفته شده است و این آزمایشگاه در موارد مورد نیاز از نظرات و امکانات همکاران رشته های بیوشیمی، بیوفیزیک، ژنتیک ، علوم سلولی مولکولی و سایر رشته های مرتبط نیز بهره مند می گردد. در بخش آنزیمولوژی، عمدتا" موضوعاتی مورد نظر می باشند که با مهار آنزیمهای دخیل در بیماری ها مرتبط باشند. در این زمینه، ساختار آنزیم، روش های مختلف سنجش فعالیت آنزیم، و بر هم کنش آنزیم و مهار کننده بررسی می شوند. مهار کننده ها در مرحله اول بر مبنای اطلاعات موجود در ادبیات علمی انتخاب می شوند و در مرحله بعد با استفاده از اطلاعات بدست آمده در آزمایشگاه و تکنیک های مدلسازی بهینه سازی می شوند. هدف نهایی یافتن مهار کننده های ویژه می باشد که با غلظت های پایین نیز موثر باشند. در حال حاضر سنجش فعالیت آنزیم با استفاده از اسپکتروفوتومتر انجام می گیرد. در بخش مدلسازی، اطلاعات بدست آمده از آزمایش های تجربی مورد استفاده قرار گرفته، و به صورت نظری، برهم کنش بین آنزیم و مهار کننده ها بررسی می گردد. در حال حاضر، تکنیک های متداول مدلسازی مولکولی نظیر داکینگ، شبیه سازی و غربالگری مجازی مورد استفاده می باشند.