پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

صفحات سایت / آزمایشگاه

   ۱۳۹۸/۰۷/۱۰

آزمایشگاه ماهی زبرا

این آزمایشگاه از سال 1396 فعالیت خود را در زمینه های مختلف ذیل آغاز نموده است:

  • مطالعات invivo اثرات داروهای تحقیقاتی در دیابت و بیماریهای متابولیک
  • طراحی و ارزیابی نانوبیوسنسورهای دیابت و بیماری های متابولیک در مدل ماهی زبرا
  • کاربرد خود ماهی زبرا به عنوان سنسور زنده بیولوژیک
  • همکاری با مراکز تحقیقاتی بعنوان سایت پذیرنده تحقیقات پر کیلین کیال دارویی
  • تهیه و نگهداری مدل inbread ماهی زبرا برند پژوهشگاه