دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / اخلاق پزشکی

   -

ethical codes for the portection of human participants in biomedical reaserch

كدهاي مصوب كميته كشوري اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشكي

در پژوهشهاي علوم پزشكي كدهاي عمومي (1379): شامل 26 اصل مي باشد كه در آن اصول کلی اخلاقی که در تمام پژوهشهای علوم پزشکی باید مورد رعایت قرار کیرند بیان گردیده است. كدهاي اختصاصي (1384): تدوين راهنماي تخصصي ملي اخلاق در پژوهش با پيشنهاد طرحي تحقيقاتي از سال 1383توسط مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز گرديد كه تدوين اوليه و اصلاحات لازم طي چند مرحله نظرخواهي‌ از صاحبنظران صورت گرفته است. راهنماهاي تخصصي پس از تأييد شوراي سياستگذاري وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، توسط مقام وزارت به دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي ابلاغ گرديده است.

عناوين راهنماي تخصصي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشكي كشور

>* كارآزمايي هاي باليني (Ethical Guidelines on Clinical Trials) >*تحقیقات ژنتیک (Ethical Guidelines on Genetic Research) >*تحقیقات بر روی گروه های خاص (زنان باردار، کودکان، سالمندان، بیماران روانی، عقب‌ماندگان ذهني، بيماران اورژانس، بيماران مبتلا به ايدز، و زندانیان) (Ethical Guidelines on Research on Minors) >*تحقیقات بر روی گامتهای انسانی ، رویان و جنین و اهداي آنها (Ethical Guidelines on Gamete and Embryo research) >*پیوند اعضا و بافت (Ethical Guidelines on Transplantation Research) >*تحقیقات بر روی حيوانات (Ethical Guidelines on Animal Research)