پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

اعضاء و پرسنل / کارشناسان پژوهشی

   ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

فاطمه زارع

نام : فاطمه
نام خانوادگی : زارع
رشته تخصصی : کارشناس رادیولوژی
مرتبه : 4