دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   -

دستورالعمل های دوره دکترای تخصصی پژوهشی

دستورالعمل های دوره دکتری تخصصی پزوهشی

>* دستورالعمل آموزش دکتری تخصصی پژوهشی سال تحصلی 95-94 >* دستورالعمل جامع و نگارش پایان نامه های دوره دکتری تخصصی >* دستورالعمل فرصت مطالعاتی خارج از کشور >>* فرایند >>* فرم ها و مدارک لازم >* دستورالعمل پذیرش واحدهای کارورزی دانشجویان دکترای تخصصی پژوهشی
1-واحد ها يا دوره های کاروزی در عرصه که مصوب دانشکده ها با کاریکولوم مصوب در همان مقطع باشند.
2-کارورزی در مراکز صنعتی، آزمايشگاهی و تکنولوژيک دولتی يا خصوصی معتبر و شناخته شده که در حوزه سلامت فعاليت می کنند در صورت تائيد شورا و به شرط ارتباط موضوعی با پايان نامه دانشجو
3-کار ميدانی پژوهشی در طرح های مصوب ملی يا بزرگ ديگر مرکز تحقیقات، به منظور افزايش مهارتهای عملی و مديريتی و اجرائی پژوهش، بشرطی که بخشی از اهداف پروپوزال دانشجو نباشد.
تبصره 1) هر واحد کارورزی معادل 68 ساعت است.
تبصره2 ) اخذ حداکثر 6 واحد کارورزی در طول بخش دوم دوره تحصيل ( پس از اخذ واحد پایان نامه) اختیاری میباشد.
تبصره 3) ثبت واحد کارورزی منوط به تایید شورای تحصیلات تکمیلی مراکز تحقیقاتی می باشد.
تبصره 4) پیشنهادات استاد راهنما جهت دوره های کارورزی از طریق مرکز تحقیقات محل تحصیل می بایست یک ماه قبل از انتخاب واحد هر نیمسال به صورت رسمی به اطلاع دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی رسانیده شود.