پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

چشم انداز و اهداف مرکز

با توجه به رسالت اصلی مراکز تحقیقات در امر طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی، این مرکز بر آن است تا با بهره مندی از دانش فنی متخصصین متعهد و کار آزموده خود، با انجام پروژه های تحقیقاتی سلسله مراتبی پایه و کاربردی از علم ژنومیکس تا متابولومیکس، با عنایت پروردگار تا سال 1404 به عنوان رفرنس پژوهش های حوزه “omics” و ارائه خدمات بهینه تخصصی و فوق تخصصی متابولومیکس و ژنومیکس در تراز استانداردهای بین المللی در کشور و منطقه تبدیل گردد.