دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   -

دستورالعمل صدور گواهي نامه نهائي آموزش مداوم جامعه پزشكي

دستورالعمل صدور گواهي نامه نهائي آموزش مداوم جامعه پزشكي

1- هريك از افراد مشمول قانون لازم است از زمان فارغ التحصيلي، بطور متوسط 25 امتياز در هر سال در رشته تحصيلي مربوطه كسب نمايند.
تبصره 1-1-كليه مشمولين قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي در هر سال حداقل 15 امتياز و در يك دوره 5 ساله 125 امتياز بايد كسب كنند.
تبصره3-1- در خصوص مشمولين فارغ التحصيل خارج از كشور، تاريخ ارزشيابي نهائي دانشنامه نامبردگان در داخل كشور مبناي تاريخ فارغ التحصيلي محسوب مي گردد.
2- درخصوص مشمولين پيرا پزشك و حرف وابسته پزشكي از سال 1385 تا سال 1391 به ازاء هرسال 15 امتياز و از سال 92 به بعد به ازاء هر سال 25 امتياز دريافت وگواهي نامه نهايي صادر گردد.

3- مشمولين آموزش مداوم بايد حداقل 20% امتياز 5 ساله خودرا از برنامه هاي غير از همايش ، سمينار، سمپوزيوم و كنفرانس كسب نمايند. اين برنامه ها شامل كارگاه ها، آموزش هاي مستمر باليني، مدون، كوتاه مدت حرفه اي، مجازي، كسب امتياز به عنوان مدرس، ارائه پوستر در همايش و برنامه هاي داراي اولويت ملي است.

4- مشمولين آموزش مداوم مي­توانند حداكثر 50 امتياز از 125 امتياز 5 ساله خود را از برنامه هاي آموزش مجازي كسب نمايند.

5- كسب امتياز از برنامه­ هاي همنام و هم محتوي مشروط به آن كه در طي يك سال تكرار نشود بلا مانع است.

6- امتيازات (مازاد)كسب شده از برنامه ها (به استثناءامتياز مازاد سال آخر) براي دورهاي 5 ساله بعدي قابل احتساب نخواهد بود.

تذكر: از هر دوره 5 ساله صرفا در سال آخر در صورت كسب امتياز مازاد حداكثر تا سقف 20 (بيست) امتياز قابل انتقال به دوره بعدي خواهد بود.