پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

معرفی مرکز تحقیقات پزشکی فردی


​​​​​​​حیطه های پژوهشی در حوزه تحقیقات کاربردی فارماکوژنتیک در مرکز تحقیقات پزشکی فردی از دو جنبه دنبال میشوند.


ادامه

 

No Title

پزشکی فرد محور

اکثر درمان های پزشکی برای بیماران بر مبنای "یک سایز برای همه" طراحی شده است که ممکن است برای گروهی از بیماران موفق و برای گروه دیگر ناموفق باشد. در پزشکی رایج، پزشکان بر تجربیات شخصی در درمان بیماران تکیه می کردند و همچنین دسترسی محدودتری به اطلاعات

 

No Title

آدرس

آدرس

مرکز تحقیقات پزشکی فردی اولین کنفرانس ملی فارماکوژنومیکس ایران را روز پنجشنبه 26 دی ماه 1398 برگزار کرد.

مرکز تحقیقات پزشکی فردی اولین کنفرانس ملی فارماکوژنومیکس ایران را روز پنجشنبه 26 دی ماه 1398 برگزار کرد.

سخنرانی عضو هیأت علمی مرکز سرطان دانشگاه آریزونا آمریکا

سخنرانی عضو هیأت علمی مرکز سرطان دانشگاه آریزونا آمریکا

سخنرانی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی فردی با موضوع ژن درمانی در بیماری های غدد

سخنرانی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی فردی با موضوع ژن درمانی در بیماری های غدد

 

No Title