پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

پرسشهای رایج / گروه اصلی

   -

پوکی استخوان کدام استخوان ها را درگیر می نماید؟

Question : {h1}پوکی استخوان کدام استخوان ها را درگیر می نماید؟{/h1}
پوکی استخوان همه ی استخوان های بدن را تحت تاثیر قرار می دهد،هرچند شکستگی های ناشی از آن بیشتر در نواحی لگن، ستون فقرات، مچ دست و انتهای ساعد رخ می دهد.