پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

پرسشهای رایج / گروه اصلی

   -

حداکثر توده استخوانی در افراد به چه عواملی بستگی دارد؟

Question : {h1}حداکثر توده استخوانی در افراد به چه عواملی بستگی دارد؟{/h1}
حداکثر توده استخوانی معمولا در دهه سوم زندگی بدست می آید و میزان آن به عوامل ارثی، تغذیه، فعالیت بدنی و شیوه زندگی در طول دوره رشد بستگی دارد.