پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

مطالب آموزشی

مطالب آموزشی

 

* آشنایی با بیماری فنیل کتونوری|http://emri.tums.ac.ir/upfiles/154088461.pdf]

 

* فایل های آموزشی غربالگری نوزادان و الگوریتم های تشخیصی بیماریهای متابولیک ارثی

 

 

1. غربالگری نوزادان