پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

پرسشهای رایج / گروه اصلی

   -

در چه سنی بیشترین توده استخوانی در یک فرد حاصل می شود؟

Question : {h1}در چه سنی بیشترین توده استخوانی در یک فرد حاصل می شود؟{/h1}
توده استخوانی در سنین ۲۰ تا ۳۰ سالگی به حداکثر میزان خود می‌رسد و سپس به تدریج کاهش می‌یابد.