پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

اعضاء و پرسنل / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

دانشجویان گروه بیوسنسورهای سلولی- حیوانی

  • آقای کامیار خوشنویسان- دانشجوی PhD
  • آقای حسن محمدی- دانشجوی PhD
  • خانم مینا فعال- دانشجوی PhD