پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

اعضاء و پرسنل / مدیریت

   ۱۳۹۸/۰۴/۱۴

معاون پژوهشی

معاون مرکز اختلالات متابولیک

دکتر مهسا محمدآملی

مرتبه ی علمی: استاد

تخصص: ژنتیک پزشکی

ایمیل:  amolimm@tums.ac.ir

شماره ی تماس: 88220037-021

رزومه ی علمی

Google Scholar