کارگاه و سمینارها / کارگاه های آموزشی

   ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

کارگاه روند تکاملی تولید فرآورده های بیولوژیک- اصول پایه و الزامات پیش بالینی

نوع همایش : کارگاه
تاریخ آغاز : ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
تاریخ خاتمه : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
سایت کنگره : http://emri.tums.ac.ir/ctrm
محل برگزاری : خیابان کارگر شمالی، خیابان نوزدهم، پلاک 111، مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی

اهداف اختصاصی اجرای برنامه

اهداف ویژه در حیطه ی شناختی

 • آشنایی فراگیران با مبانی مدیریت کیفیت
 • آشنایی فراگیران با اصول کار بهینه در محیط آزمایشگاهی (GLP)،فرایند تولید (GMP) و مصرف بالینی فراورده ها (GCP)
 • آشنایی فراگیران با اصول تولید فرآورده های بیولوژیکبرای کاربرد بالینی
 • آشنایی فراگیران با اصول کشت سلول های جانوری
 • آشنایی فراگیران با مطالعات پیش بالینی سلول درمانی
 • آشنایی فراگیران با اصول کارآزمایی بالینی در مطالعات زیست پزشکی
 • آشنایی فراگیران با اصول ایمنی زیستی
 •  آشنایی فراگیران با اصول طراحی مطالعات تجربی در علوم زیست

اهداف ویژه در حیطه ی نگرشی

 • فراگیردر کلیه جلسات آموزش و بحث ها در جلسه شرکت فعال دارد
 • فراگیر با در مورد محیط های کنترل شده در بحث های گروهی شرکت می کند
 • فراگیر هم کلاسی های خود را به تبعیت از الزامات و استانداردهای مورد نیاز تولید فراورده ها تشویق می کند
 • راگیر اهمیت وجود مدیریت کیفیت در تولید فرآورده های بیولوژیک برای کاربرد بالینی رادرکمی کند

 اهداف ویژه در حیطه ی روانی حرکتی (در صورت داشتن کار عملی)

 • فراگیربا کمک استاد برای محیط های کاری دستورالعمل می نویسد
 • فراگیربه منظور الگو برداری فضاهای تمیز و کنترل شده را به دقت مشاهده می کند
 • فراگیربدون کمک برای سیستم مدیریت کیفیت مستندات تهیه می کند
 • فراگیربا همراهی استاد برای یک مرکز تولید فراورده سلولی دستورالعمل تهیه می کند