پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۷/۱۷

حضور آقای دکتر خرمی زاده در کنفرانس بین المللی

4th Zebrafish for Personalized/ precision Medicine conference & 3nd Zebfish Neuroscience Workshop

این کنفرانس بدعوت مرکز Zebrafish Centre for Advanced Drug Discovery

واقع در بیمارستان St.Michaels در تاریخ 18 تا 20 سپتامبر سال 2019 در شهر تورنتوی کانادا برگزار گردید و موضوعات مهمی در خصوص مدلسازی بیماریها و تحقیقات دارویی با استفاده از مدل ماهی زبرا ارائه شد.

اطلاعات بیشتر در سایت www.Zebrafish centre.com موجود میباشد.