پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

معرفي شبكه تحقيقات استئوپروز كشور


تفکر شبکه ای : با توجه به گستردگی علوم، پیچیدگی مسائل مرتبط با هر یک از رشته های تخصصی و نیز محدودیت منابع انسانی، مالی و زمانی ضروری است که محققین رشته های گوناگون در کنار هم به فعالیت بپردازند تا


ادامه

 

اهداف شبکه

اهداف شبکه تحقیقات استئوپروز کشور

هدف اصلي فراهم‌سازي شبكه دانش، پژوهش، آموزش و مراقبت ملي جامع و فراگير درخصوص بيماري استئوپروز در

 

سلامت استخوان با تغذیه مناسب

سلامت استخوان با تغذیه مناسب

سلامت استخوان با تغذیه مناسب

سلامت استخوان با تغذیه مناسب

سلامت استخوان با تغذیه مناسب

سلامت استخوان با تغذیه مناسب

سلامت استخوان با تغذیه مناسب

سلامت استخوان با تغذیه مناسب