پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

اپیدمیولوژی استئوپروز

شیوع استئوپروز در جهان

با توجه به افزايش اميد به زندگي شيوع استئوپروز رو به افزايش است .در تمام دنيا بيشترين رشد جمعيتي، در گروه سني مسن ديده مي شود و تخمين زده مي شود تا سال 2030 اين افزايش در هر دو جنس در كشورهاي در حال توسعه بيشتر از كشورهاي توسعه يافته باشد. بر اساس تخمين بنياد بين المللي استئوپروز در حال حاضر 200 ميليون نفر از زنان سراسر دنيا از اين بيماري رنج مي برند.در ايالات متحده بيشتر از 8 ميليون زن و 2 ميليون مرد مبتلا به استئوپروز وجود دارد.

شیوع استئوپروز در ایران

آخرین آمار موجود دال بر شیوع بالای استئوپروز (8/4% مردان و 7/7% زنان) و استئوپنی (8/36% مردان و 3/39% زنان) در کشور ایران می باشد؛ این آمار همچنین نشان می دهد که حدود 2 میلیون نفر از این افراد در خطر شکستگی ناشی از پوکی استخوان می باشند. براساس همین آمار، استئوپروز به ترتیب در بیش از 1/10% و 7/20% مردان و زنان بالای 50 سال گزارش شده است (مطالعه IMOS).