اخبار و تازه ها / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۵/۱۲

مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی میزبان کنفرانس ادواری مطالعات پیش بالینی در علوم زیست پزشکی

جلسه علمی با عنوان مطالعات پیش بالینی در علوم زیست پزشکی در محل مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی پژوهشگاه برگزار شد.

کنفرانس ادواری با موضوع مطالعات پیش بالینی در علوم زیست پزشکی در تاریخ 22 آبان ماه سال جاری توسط مرکز تحقیقات سلول درمانی و پزشکی بازساختی برگزار شد. در این جلسه الزامات و ملاحظات مدل های حیوانی بیماری ها در مطالعات زیست پزشکی ارائه شد و به چالش های پیش روی انتخاب و ایجاد مدل و استفاده از آن در تحقیقات پرداخته شد.