دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   -

To Avoid Scientific Plagiarism

موارد سرقت علمی

1.بدون ذکر ماخذ به سرقت ايده‌ها يا کلمات پرداخته شود. 2.قسمت‌هايي از مقالات مختلف بريده و در کنار هم چسبانده شود. 3.مقاله فرد ديگری به طور کامل (کلمه به کلمه) به نام خود نوشته شود. قسمت‌هاي اصلي يک مقاله را بدون تغيير کلمات آن در مقاله آورده و با خلاصه کردن قسمت‌هاي غيراصلي آن، مقاله کوچک‌تري توليد شود. 4.استفاده از افکار و ايده هاي ديگران به همراه چند واژه و عبارت مستقیم بدون اشاره به مؤلف اصلی. 5.قسمت‌هاي وسيعي از مقالات قبلي خود در مقالات جديد بازنويسي شود. سرقت از خود فرد مجاز نمی باشد. 6.تنسیخ بخشهایی از متن یک یا چند منبع همراه با اصلاح و یا مترادف بازی بدون ارجاع دادن به مولف یا عدم استفاده از علامت نقل قول 7.قرار ندادن جملاتي که عينا نقل قول مي‌شود در گيومه. 8.اگر مقالات مأخذ کار خود نویسنده در انتهاي مقاله ‌آورده شود، ولي به طور ناکافی در درون متن به اين مأخذ اشاره شود یا بی ربط با مطالب مقاله باشد، شامل تقلب علمي مي‌شوند. 9.استفاده از اشکال یا نمودارهای دیگران بدون مجوز کپی رایت.