اعضاء و پرسنل / مدیریت

   ۱۳۹۸/۰۴/۲۲

سید حمیدرضا آقایان

نام : حمیدرضا
نام خانوادگی : آقایان
درجه علمی : معاون پژوهشی مرکز، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی : دکترای تخصصی علوم سلولی کاربردی
مرتبه : 2