پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

اعضاء و پرسنل / گروه اصلی

   -

آزاده آل طه

نام : آزاده
نام خانوادگی : آل طه
درجه علمی : دبیر پژوهشی
رشته تخصصی : Mobile Health,EBM-Elearning,Data Science,Scientometry,Systematic review&Meta Analysis,Health Information Management,DSS
مرتبه : 4