پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

اعضاء و پرسنل / کارشناسان پژوهشی

   ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

پژوهشگران گروه بیوسنسورهای سلولی- حیوانی

  •  خانم دکتر فاطمه بوترابی- پژوهشگر پسادکتری
  •  آقای دکتر حامد منوچهری- استادیار
  •  آقای دکتر رضا چنگیزی- استادیار
  • آقای دکتر فرشید سعادت- دانشیار
  • خانم آذر برهمه- کارشناس آزمایشگاه
  • خانم زهرا آقازاده- کارشناس آزمایشگاه