پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم

صفحات سایت / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۵/۰۶

مسیرهای متابولیکی

مسیرهای متابولیکی

نمودار مسیرهای بیوشیمیایی که توسط Gerhard Michal طراحی شده است، به طور جامع کلیه واکنش های متابولیسم سلول را به تصویر کشیده است. این نمودار تحت عنوان از طریق لینک های زیر قابل دسترسی می باشند. با کلیک روی هر یک از قسمت های نمودار می توان جزئیات آن را مشاهده نمود. با کلیک روی نام هریک از آنزیم های مسیر می توان به اطلاعات مربوط به آن در بانک داده های آنزیم دسترسی پیدا کرد. لینک