دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   -

کمیته های پژوهشگاه

کمیته های پژوهشگاه

کمیته داوری طرح های تحقیقاتی پژوهشگاه (peer-review)

کمیته اجرایی ارتباط با صنعت

کمیته ارتقاء و ترفیع اعضاء هیات علمی

کمیته اخلاق پژوهشگاه