پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم

اعضاء و پرسنل / گروه اصلی

   ۱۳۹۸/۰۴/۱۶

حوریه سلطانی مهاجر

نام : حوریه
نام خانوادگی : سلطانی مهاجر
رشته تخصصی : مدیریت فرهنگی

حوریه سلطانی مهاجر

کارشناسی مدیریت
مسئول دفتر مرکز تحقیقات سلامت سالمندان