دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   -

اسامی فلو های سال 1 و 2

|! دستيار فوق تخصص سال اول||دستيار فوق تخصص سال دوم || خانم دکتر فرزانه امینی نژاد||خانم دکتر ایمانه موسوی ||خانم دکتر محبوبه ابراهیم پور||خانم دکتر سارا قربانپور ||آقای دکتر محمد باقرزاده ||آقای دکتر سید محمود سجادی