صفحات سایت / نوآوری

   -

انتشارات روز نوآوری

>* سال 1390 انشار نوآوری های پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در کتاب نوآوری در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران . سال 1390 >*سال 1391 درج عنوان پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در کتاب اولین ها -دانشگاه علوم پزشکی تهران . سال 1391