دانشگاه علوم پزشکی تهران

صفحات سایت / گروه اصلی

   -

Hormone Laboratory of EMRI

مقدمه

بمنظور گسترش پژوهشهای بنیادین و کاربردی و همچنین ایجاد و تقویت ارتباطات بین رشته ای و ارائه راه حلهای مناسب تشخیصی و درماني، آزمایشکاه بیوشیمی تخصصی - زیست حسگرها ( (Biosensorدر پژوهشکده غدد و متابولیسم تأ سیس گردیده که اهداف آن به شرح ذیل میباشد: >* بکارگیری فناوریهای نوین در جهت حل معظلات باليني به جهت ارتقاء دانش فنی کشور بمنظور جوابگويي به نيازهاي جامعه علمی و علوم پزشکی. >* توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينه طراحی روشهای نوین تشخیص و درمان بیماریها با محوریت اندو کرینولوژی >* ترغيب، تشويق و بكارگيري محققين در این زمینه های تحقیقاتی و علوم مرتبط با آن. >* كوشش در جلب توجه و همكاري با آزمایشگاهای تحقيقاتي داخل و خارج كشور. >* تربيت نيروي انساني محقق در زمينه های تخصصی ذکر شده

معرفی آزمایشگاه بیوشیمی تخصصی:

این آزمایشگاه از سال 1385 فعالیت خود را در زمینه های مختلف ذیل آغاز نموده است : 1.توليد آنتي‌بادي منوكلونال تولید آنتی بادی منوکلونال به روش نمایش فاژی(Phage display technology) و فناوري امتزاج سلولي(Hybridoma) در این آزمایشگاه انجام می شود. نمايش پروتئين‌ها برروي سطح فاژ يك روش مطمئن براي انتخاب ژنهاي كميابي است كه كد كننده پروتئينها با فعاليت اتصالي هستند. 2.کلونینگ و انتقال ژن به سلولهای پروکاریوتیک و یوکاریوتیک 3. تخلیص DNA ، تخلیص RNA، تهیه cDNA و PCR 4. روشهای بررسی بیان ژن و پروتئین >>>* Real-time PCR >>>* ایمونوبلاتینگ >>>* ایمونوسیتوشیمی >>>* ایمونواسی 5. كشت سلول هدف از تكنولوژي كشت سلول توسعه جزئيات دانسته‌هاي ما در ارتباط با اساس، عملكرد سلول و شرايط لازم به منظور رشد سلول در شرايط كنترل شده مي‌باشد.اين زمينه تحقيقاتي شامل تحقيقات پايه‌اي (بنيادي) به منظور دانستن چرخه سلولي و عوامل برنامه‌ريزي شده مرگ سلولي مي‌باشد. در این بخش علاوه بر تحقیقات بنیادی بر روی سلول از آنها به عنوان یک بیوراکتور برای تولید ترکیبات تشخیصی و دارویی استفاده میشود ما نند آنتي‌باديها ی مونوكلونال. اگرچه تعدادي از پروتئينهاي نوتركيب از جمله قطعات كوچكتر آنتي‌بادي (scFv, VHH) با پيچيدگي ساختمان كمتر در پروكاريوتها قابل توليد مي‌باشند، ولي بيشتر گليكوپروتئينهاي پيچيده (پروتئينهاي قنددار) به منظور انجام صحيح تغييرات پس از ترجمه در آنها مي‌بايستي در سلولهاي حيواني و يا گياهي توليد گردند. 6.ايمونوشيمي و تکنولوژیهای وابسته به آن: >>>* ايمونواسي طراحی سنجشهايایمنی با استفاده از نشانهای آنزیمی و کمولومینسانس به منظور شناسايي ميزان آنتي‌بادي و يا آنتي‌ژنهاي آلي مانند هورمونها، پروتئينها، گليكوپروتئين‌ها،‌ هاپتنها، پپتيدها، هيدوركربن‌هاي آروماتيك، داروها، توكسينها و .... و هم‌چنين مولكولهاي معدني در این آزمایشگاه انجام مي‌گيرد. >>>* ايمونوسيتوشيمي ايمونوسيتوشيمي از انواع سنجشهاي ايمونولوژيك است كه اساس آن اتصال ويژه يك مولكول اتصال‌دهنده به يك ليگاند مي‌باشد. در اين آزمایشگاه این تکنیک به‌طور وسيع به منظور شناسايي ميزان حضور مولكولهاي آلي در سطوح سلول، داخل سيتوپلاسم و هسته سلول مورد آزمايش به‌كار گرفته مي‌شود. >>>* طراحی تست‌‌هاي سريع ايمنوكروماتوگرافي تستي براساس آنتي‌بادي مي‌باشد و امروزه اغلب آنتي‌بادي نشاندار شده با كلوئيد طلا بكار مي‌رود. تست‌‌هاي سريع حساسيتي شبيه يا حتي بيشتر از كيت الايزا دارند. در اين تست‌ها از طريق چشم مي‌توان به وجود آناليت‌ با دقتي در حد نانوگرم در ميلي‌ليتر پي برد. طراحي روشي سريع، حساس و آسان براي اندازه‌گيري آنالیتها در نمونه های بیولوژیک مي‌تواند براي كنترل بيماران مفيد باشد. >>>* تخلیص و شناسایی پروتئین تخلیص و شناسایی پروتئینها با استفاده از ستونهای ژل فیلتراسیون، تعویض یونی و كروماتوگرافي تمایلی >>>* کونژوگاسیون کونژوگاسیون پروتئین- پروتئین، هاپتن- پروتئین و پپتید- پروتئین

عمده فعالیتهای تحقیقی در حال انجام این آزمایشگاه به شرح ذیل میباشد:

>* تهیه و تولید آنتی بادی نوترکیب ازمخزن ژن آنتی بادی شتری >* طراحي كيتهایی با حساسیت و اختصاصيت بالا به منظور اندازه گیری آنالیتها با استفاده از نشانهای آنزیمی و كمي لومينسانس >* تهیه رت هاي ديابتي نوع 2. و بررسی بیان تعدادی ژن و پروتئین در آنها با استفاده از تکنیکهای Real-time PCR و blotting >* اندازه گیری غلظت تعدادی آنالیت درسرم و ادرار بیماران دیابتی با استفاده ازروشهای معمولی (الیزاو .....) و تکنیک LC/MS >* طراحي كيتهای ايمنوكروماتوگرافي با استفاده از نانو ذرات طلا